สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 90 หน่วยงาน
1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
4. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
5. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
6. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๔๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖