สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
7. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๘๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖