สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 6 หน่วยงาน
1. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๕๐๑,๑๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖