สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 100 หน่วยงาน
1. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
3. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
5. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
6. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
7. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
8. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
9. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
10. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
11. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
12. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
13. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
14. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
15. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
16. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
17. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
18. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
19. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
20. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
21. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
22. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
23. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
24. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
25. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
26. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
27. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
28. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
29. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
30. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
31. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
32. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
33. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
34. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
35. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
36. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
37. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
38. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
39. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๐๑๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖