สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๘๕๐,๘๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖