สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๐,๙๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖