สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 13 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๙๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖