สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 12 หน่วยงาน
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๘๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖