สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๖,๒๕๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖