สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง โทร. 055825703
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๑๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖