สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 19 หน่วยงาน
1. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
2. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
3. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๐,๘๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖