สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 76 หน่วยงาน
1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
2. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
3. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
4. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
5. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
6. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๘๕๐,๗๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖