สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 6 หน่วยงาน
1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
2. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
4. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
5. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
6. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๒,๕๕๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖