สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
2. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๒๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖