สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 152 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
10. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
11. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
12. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
13. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
14. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
15. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
16. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
17. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
18. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
19. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
20. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
21. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
22. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
23. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
24. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
25. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
26. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
27. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
28. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
29. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
30. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
31. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
32. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
33. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
34. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
35. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
36. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
37. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
38. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
39. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
40. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
41. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
42. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
43. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
44. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
45. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
46. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
47. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๐,๗๗๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖