สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๑๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖