สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 14 หน่วยงาน
1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
2. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๗๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖