สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 115 หน่วยงาน
1. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
3. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
5. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
6. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
7. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
8. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
9. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
10. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
11. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
12. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
13. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
14. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
16. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
17. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
18. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
19. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
20. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
21. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
22. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
23. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
24. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
25. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
26. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
27. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
28. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
29. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
30. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
31. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
32. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
33. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
34. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
35. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
36. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
37. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
38. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
39. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
40. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
41. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
42. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
43. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
44. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
45. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
46. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
47. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๙๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖