สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 50 หน่วยงาน
1. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
3. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
5. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
6. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
7. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
8. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
9. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
10. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
11. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
12. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
13. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
14. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
15. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
16. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
18. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
19. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
20. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
21. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
22. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
23. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
24. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
25. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
26. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
27. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
28. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
29. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
30. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
31. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
32. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
33. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
34. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
35. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
36. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
37. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
38. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
39. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
40. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
41. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
42. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
43. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
44. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
45. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
46. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
47. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
48. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
49. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
50. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๓๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖