สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 66 หน่วยงาน
1. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
2. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
3. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
5. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
6. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
7. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
8. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
9. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
10. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
11. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
12. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
13. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
14. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๑๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖