สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 34 หน่วยงาน
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
2. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
3. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๗๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖