สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
2. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๙,๐๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖