สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 7 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
2. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
3. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
4. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
5. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
6. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
7. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๓๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖