สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
2. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๕๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖