สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 13 หน่วยงาน
1. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
2. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
3. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
4. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
7. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
8. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
9. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
10. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
11. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
12. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
13. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๓,๐๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖