สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๔,๓๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖