สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 127 หน่วยงาน
1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
2. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
3. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
4. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
5. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
6. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
7. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
8. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
9. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
10. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๔,๙๒๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖