สำหรับผู้ดูแลระบบ



หน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051




จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๕๘๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖