สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 5 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง โทร. 055825703
2. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
3. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
4. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
5. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๓๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖