สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 27 หน่วยงาน
1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๐๐๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖