สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 28 หน่วยงาน
1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
2. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๒๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖