สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 15 หน่วยงาน
1. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
2. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
3. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
4. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
5. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
6. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
7. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๗๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖