สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 61 หน่วยงาน
1. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
2. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
3. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
4. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
5. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
6. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
7. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
8. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
9. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
10. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๘๑๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖