สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 5 หน่วยงาน
1. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
4. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
5. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๑,๓๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖