สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
1. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
2. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
5. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
6. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
7. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
8. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๓๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖