สำหรับผู้ดูแลระบบ



หน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334




จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๑,๒๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖