สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 16 หน่วยงาน
1. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๕๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖