สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๓๗๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖