สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 234 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
6. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
7. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
8. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
9. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
10. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
11. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
12. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
13. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
15. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
16. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
17. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
18. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
19. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
20. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
21. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
22. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
23. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
24. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
25. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
26. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
27. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
28. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
29. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
30. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
31. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
32. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
33. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
34. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
35. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
36. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
37. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
38. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
39. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
40. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
41. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
42. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
43. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
44. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
45. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
46. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
47. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
48. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
49. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
50. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
51. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
52. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
53. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
54. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๑๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖