สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 161 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
6. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
7. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
8. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
10. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
11. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
12. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
13. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
14. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
15. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
16. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
17. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
18. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
19. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
20. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
21. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
22. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
23. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
24. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
25. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
26. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
27. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
28. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
29. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
30. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
31. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
32. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
33. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
34. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
35. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
36. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
37. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
38. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
39. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
40. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
41. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
42. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
43. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
44. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
45. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
46. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
47. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
48. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
49. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๑๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖