สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 80 หน่วยงาน
1. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
2. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
3. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
4. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๒,๗๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖