สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 47 หน่วยงาน
1. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
2. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
3. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
4. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
7. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
8. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
9. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
10. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
11. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
12. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
13. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๐,๓๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖