สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 16 หน่วยงาน
1. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
2. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
3. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
4. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
5. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
6. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
7. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
9. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
10. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
11. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
12. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
13. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
14. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
15. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๓๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖