สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๒,๔๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖