สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 17 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๐๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖