สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 141 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
6. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
7. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
8. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
9. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
10. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
11. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
12. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
13. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
14. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
15. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๙๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖