สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 46 หน่วยงาน
1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๗,๔๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖