สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
2. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
3. อบต.ห้วยมุ่น โทร. 08-9856-4130
4. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๗,๙๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖