สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 52 หน่วยงาน
1. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
3. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
4. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
5. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
6. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
7. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
8. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
9. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
10. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
11. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
12. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
13. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
14. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
15. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
16. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
17. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
18. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
19. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
20. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
21. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
22. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
23. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
24. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
25. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
26. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
27. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
28. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
29. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
30. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
31. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
32. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
33. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
34. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
35. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
36. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
37. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
38. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
39. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
40. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
41. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
42. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
43. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
44. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
45. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
46. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
47. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
48. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
49. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
50. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
51. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
52. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๒,๕๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖