สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๒๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖