สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 20 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๙๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖