สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 11 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๘๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖